Arbetsåret 2017

Under första halvan av 2017 har satsningen på handledning av arbetsgrupper, utbildningar i att förebygga våld och hot samt kundbemötande dominerat efterfrågan. De branscher som efterfrågar detta är främst vård- och omsorg samt fastighetsbranschen.

Andra efterfrågade utbildningsinsatser är olika insatser för Handledarskapet inom vård- och omsorgscollege.

Under senhösten 2017 samt under våren 2018 kommer vi att fortsätta satsningen på utbildningsinsatser kring kundbemötande för fastighetsbranschen och vård- och omsorg samt utöka med uppföljningsdagar för all personal.

Under hösten 2017 har även flera Framtidsverkstäder genomförts inom olika kommuner. Det handlar om verksamhetsutveckling och organisationsutveckling i olika frågor. Fokus ligger på organisationsförändringar som skapar oreda och oro hos personalen – Hur skapar vi delaktighet med hjälp av deltagardemokratiska/deltagarstyrda möten? Under första halvan av 2018 följs insatserna upp i samma anda samt mynnar ut i handledningsinsatser över tid.