Ny kompetensutbildning att tillgå

Kommunicera ett budskap effektivt och inspirerande

Syftar till att ge deltagarna verktyg i vardagen när de håller i olika presentationer eller ska agera moderator. Detta är en praktisk kurs där de ges olika hjälpmedel och verktyg för att kunna planera, förbereda, genomföra och utvärdera framgångsrika presentationer. De får öva på hur de effektivast använder sitt kroppsspråk, sin röst och sitt engagemang för att bli ännu mer inspirerande och tydlig och därmed kunna skapa bättre kontakt med sina åhörare/medarbetare/kollegor. De hjälps även genom olika tekniker till retoriska grepp för att lyckas bättre.

Kursen ger deltagarna kunskap att:

  • Framföra och presentera på ett tydligt och strukturerat sätt
  • Fånga lyssnarnas uppmärksamhet och behålla den
  • Använda retoriken för att få en ovärderlig struktur
  • Använda samtalsmetodik som ett retoriskt redskap
  • Förbättra förmågan att leda dialoger
  • Utveckla deltagarens viktigaste verktyg – kroppsspråk och röst
  • Hantera nervositet och bli säkrare
  • Hantera besvärliga situationer
Omfattning: 1 dag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Arbetsåret 2018

Arbetsåret 2018 börjar med en rivstart bestående av uppdrag från två fastighetsbolag som vill bli bättre på ”Service och bemötande med svåra samtal”. En tredagars utbildning som ger en dags samtalsmetodik med fokus svåra samtal, en dags personlig utveckling där deltagarna får syn på hur de själva agerar i olika bemötandesituationer samt dag tre som består i praktisk träning med deltagarnas egna case dvs egna vardagssituationer på arbetet som deltagaren upplever som svåra får en träna på tillsammans med skådespelare som motpart och beteendevetare som coach.  Ett lyckat koncept som tidigare fastighetsbolag lovordat sedan två år tillbaka. Ett utbildningspaket som kan användas i alla branscher där bemötande är en del!

En annan bransch som i hög grad efterfrågar utbildningsinsatser kring bemötande är vård och omsorg. Här kommer årets första utbildningsdag, som består av en arbetsställe inom LSS, att resonera kring temat ”Hur gör jag när jag bemöter andra och varför just så?” Syftet med dagen är att få syn på deltagarnas egen delaktighet i det bemötande de får av andra, få möjlighet att modifiera sitt bemötande och därmed ge ett bättre bemötande till andra vilket gör deltagarna mer framgångsrika i sin kommunikation på arbetet.

 

Arbetsåret 2017

Under första halvan av 2017 har satsningen på handledning av arbetsgrupper, utbildningar i att förebygga våld och hot samt kundbemötande dominerat efterfrågan. De branscher som efterfrågar detta är främst vård- och omsorg samt fastighetsbranschen.

Andra efterfrågade utbildningsinsatser är olika insatser för Handledarskapet inom vård- och omsorgscollege.

Under senhösten 2017 samt under våren 2018 kommer vi att fortsätta satsningen på utbildningsinsatser kring kundbemötande för fastighetsbranschen och vård- och omsorg samt utöka med uppföljningsdagar för all personal.

Under hösten 2017 har även flera Framtidsverkstäder genomförts inom olika kommuner. Det handlar om verksamhetsutveckling och organisationsutveckling i olika frågor. Fokus ligger på organisationsförändringar som skapar oreda och oro hos personalen – Hur skapar vi delaktighet med hjälp av deltagardemokratiska/deltagarstyrda möten? Under första halvan av 2018 följs insatserna upp i samma anda samt mynnar ut i handledningsinsatser över tid.

Arbetsåret 2016

Under våren 2016 har mycket fokus legat på handledning och utbildningsdagar i att förebygga hot och våld för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Denna verksamhet har vuxit snabbt och problematik gällande ungdomar och personal emellan har därför lätt för att uppstå och accelerera. Under hösten kommer ännu mer fokus läggas på handledning av personal samtidigt som det finns ett fortsatt behov av utbildningsdagar. Att förebygga allvarliga incidenter kräver ett reflekterande förhållningssätt.

Även handledning och utbildningsdagar i att förebygga hot och våld för personal inom LSS har varit efterfrågat under våren och fortsätter med oförminskad intensitet under hösten.

Processledare inom vård- och omsorg är en annan viktig och långsiktig uppgift för oss – då främst kopplat till Vård- och omsorgscollege.

Under hösten kommer vi även att, under 3 dagar, utbilda all personal (även ledningsgrupp) vid ett stort kommunalt fastighetsbolag inom kundbemötande och kundfokus.

Vi kommer under slutet av året påbörja Handledarutbildning steg 3 – för personal inom sjukvården som vill utveckla handledarrollen samt ges möjlighet till en samordnarroll och karriärväg inom handledarskapet.

Ett gäng samordnare inom kommunala hemtjänsten kommer att, tillsammans med sina chefer, ges möjlighet att utveckla och tydliggöra sina roller som samordnare samt ges viktiga verktyg för hjälp i sitt dagliga arbete.

Hösten 2015

Under hösten är det som vanligt fullt ös med handledning av personalgrupper och chefsgrupper inom socialt arbete samt vård- och omsorg.

En av våra stora satsningar sedan juni 2015 och även framgent är en nationell satsning på Handledarutbildning för undersköterskor eller motsvarande i tre steg. Dessa utbildningar, som är nationella, ges inom Vård- och omsorgscollege och ska implementeras i verksamheterna under 2016.

En annan stor satsning i höst är kompetensutveckling  för all personal såsom förvaltare, chefer och bovärdar vid ett fastighetsbolag i Skåne. Kompetensutvecklingen består i samtalsmetodik, privat-professionellt samt casemetodik och ges i syfte att förbättra kundbemötande.

Personalen vid ett nyöppnat boende för ensamkommande flyktingbarn kommer ges kompetensutveckling inom samtalsmetodik och konflikthantering under hösten.

Våren 2015

Ännu ett år läggs till handlingarna och ett nytt med nya möjligheter börjar. Utanför fönstret faller snön samtidigt som de första snödropparna sticker upp ur gräsmattan. Under den här våren kommer vi att arbeta mycket med processhandledning för grupper inom olika verksamheter och även med casemetodikhandledning. Det är framförallt inom socialtjänsten och vård- och omsorgssektorn som handledningen efterfrågas just nu. Det planeras utbildningsinsatser inom samtalsmetodik, privat- och professionellt samt konflikthantering för personal inom socialtjänsten och inom LSS. Även workshops och deltagardemokratiska mötesmetoder såsom framtidsverkstad och dialogcafé genomförs under våren för personal inom bland annat fastighetsbranschen. Kurser i att förebygga våld och hot genomförs för personal inom socialtjänsten och fastighetsbranschen. Även kursen  ”Praktiskt ledarskap i vardagen” ges för målgruppen verksamhetsnära chefer/ledare. Med andra ord; En spännande och omväxlande vår närmar sig med stormsteg!

Kontakta oss gärna om du och/eller din organisation är intresserad av kompetensutveckling eller handledning för personalen!

Våren 2014

Tänk så fort det går. Nyss var det jul och nu börjar det redan bli lite ljusare på kvällarna. Utanför fönstret faller snön magiskt vackert och lägger sig på marken. Samtidigt är det fullt ös när det gäller att boka in vårens aktiviteter i kalendern. Så här långt har det handlat om handledning av socialtjänstgrupp med missbruksinriktning, två dagars konflikthanteringskurs för 100 undersköterskor, lokalt vård- och omsorgscollegeuppdrag, framtidsverkstäder samt två dagars service- och kundrelationsutbildning för personer inom fastighetsbranschen. Vilket inspirerande arbetsområde vi får möjlighet att arbeta inom!

Arbetsåret 2013

Under detta år har vi arbetat med att ytterligare utveckla Casemetodiken bland annat som chefshandledning. Detta har visat sig vara ett lyckat drag. Under 2014 har vi stor efterfrågan på just denna tjänst.

Vi har även utvecklat våra utbildningsdagar kring bemötande kopplat till yrkesroll, komflikthantering och social kompetens. Ett stort antal personal inom vård- och omsorgssektorn har uppskattat dessa två utbildningsdagar.

När det gäller konkreta verktyg för ledare där delaktighet och process är målet har våra deltagardemokratiska mötesprocessverktyg varit en framgångsfaktor.

Under 2014 har vi för avsikt att satsa ytterligare på ledarskapsutveckling för delaktighet, handledning för personal och chefer samt olika uppdragsutbildningar där bemötandefrågor är viktiga inslag.