Kommunicera ett budskap effektivt och inspirerande

Syftar till att ge deltagarna verktyg i vardagen när de håller i olika presentationer eller ska agera moderator. Detta är en praktisk kurs där de ges olika hjälpmedel och verktyg för att kunna planera, förbereda, genomföra och utvärdera framgångsrika presentationer. De får öva på hur de effektivast använder sitt kroppsspråk, sin röst och sitt engagemang för att bli ännu mer inspirerande och tydlig och därmed kunna skapa bättre kontakt med sina åhörare/medarbetare/kollegor. De hjälps även genom olika tekniker till retoriska grepp för att lyckas bättre.

Kursen ger deltagarna kunskap att:

  • Framföra och presentera på ett tydligt och strukturerat sätt
  • Fånga lyssnarnas uppmärksamhet och behålla den
  • Använda retoriken för att få en ovärderlig struktur
  • Använda samtalsmetodik som ett retoriskt redskap
  • Förbättra förmågan att leda dialoger
  • Utveckla deltagarens viktigaste verktyg – kroppsspråk och röst
  • Hantera nervositet och bli säkrare
  • Hantera besvärliga situationer
Omfattning: 1 dag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Yrkesroll och bra bemötande

Syftar till att göra deltagarna uppmärksamma kring hur jag bemöter andra människor, och varför jag gör som jag gör. Målet är att deltagarna ska få insikt kring hur våra fördomar speglar hur vi bemöter andra människor samt vad jag som individ kan göra för att förändra mitt synsätt på andra människor. Deltagarna får även tips kring hur man kan utveckla sin självbild/självkänsla samt hur man kan träna sig i att ta kritik på ett bättre sätt.
Omfattning: 1 dag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Samtalsmetodik inspirerat av Motiverande samtal (MI)

Syftar till att ge deltagarna en grundläggande teoretisk och praktisk genomgång kring samtalsmetodik kopplad till den egna yrkesrollen. Målet är att deltagarna ska erbjudas kunskap kring hur man praktiskt motiverar till förändring med hjälp av samtal.
Omfattning: 1-2 heldagar
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Konflikthantering i teorin (grundutbildning)

Syftar till att ge olika teorier kring konflikthantering. Målet är att deltagarna ska erbjudas teoretisk kunskap kring varför konflikter uppstår samt hur man upptäcker detta främst på individ- och gruppnivå. Fokus på delkursen ligger i att utifrån olika teoretiska och praktiska perspektiv resonera kring konflikthantering på den egna arbetsplatsen. Påbyggnad med kursen ”Konflikthantering i praktiken” rekommenderas.
Omfattning: 1 heldag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Konflikthantering i praktiken (påbyggnadsutbildning)

Syftar till att utifrån kursen ”Konflikthantering i teorin” erbjuda deltagarna praktisk konflikthantering som, genom olika praktiska övningar, kopplas till den egna arbetsplatsen. Målet är att deltagarna ska erbjudas redskap att bedriva en effektiv verksamhet gällande konstruktiv konflikthantering utifrån målgruppen. Fokus på delkursen ligger dels på praktiska övningar och dels på att utifrån deltagarnas yrkesroll ge ett helhetsperspektiv kring hantering av olika processer som sker individuellt och i grupp. En del av tiden kan även ägnas åt att praktiskt, med hjälp av simulator, case och en skådespelare, prova på att hantera olika aktuella konfliktsituationer inom yrkesrollen.
Omfattning: 1 heldag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Att förebygga våld och hot

Denna kurs är till för dig som känner att du behöver kunna hantera hotfulla situationer i ditt dagliga arbete. Syftet med kursen är att du, genom en grundläggande kunskap i samtalsmetodik och konflikthantering, ska känna dig tryggare i din arbetssituation. Målet är att du genom praktisk träning kring olika aktuella case med simulator ska bli bättre på att hantera hot- och våldssituationer inom din bransch. Du övar med skådespelare som spelar motpart.
Omfattning: 1-2 heldagar.
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Kommunikation inom människovårdande yrken

Syftar till att internalisera kommunikation i yrkesrollen som ett naturligt redskap i det mellanmänskliga mötet med vårdtagare/klienter/kunder etc. Målet är att deltagarna ska förstå och därmed hantera olika svåra samtal och möten med sin målgrupp. Fokus på kursen ligger i att hantera samspelet mellan människor i relation till sig själv både utifrån mötet men också utifrån konfliktsituationer, kriser och andra svåra samtal.
Omfattning: 1-3 heldagar.
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Kundservice och kommunikation – ett förhållningssätt

Vi vet ofta VAD som krävs av oss och VAD vi måste, men HUR gör vi?

Det goda samtalet är ingen konst, om man vet hur man gör. Det engagerande ledarskapet innebär ofta att stödja medarbetare eller arbetsgrupper att mobilisera sin och andras engagemang och potential. Genom att använda en samtalsmetodik med öppna och undersökande frågor hjälps medarbetarna att hitta sin motivation utifrån sin individuella kompetens och förmåga. Samtalsmetodiken ligger också till grund för konflikthantering mellan medarbetare, i relation till kunder och i grupper.

Genom att använda dessa metoder får du möjlighet att coacha arbetsgruppen till att reflektera och använda ett processinriktat förhållningssätt som är till stor hjälp då man arbetar flexibelt i föränderlig miljö.

Du får också kunskaper och insikter kring hur konflikter uppstår i en arbetsgrupp samt hur du som ledare kan agera innan meningsskiljaktigheterna eskalerar och konflikten är ett faktum. Du får även konkret hjälp att förbättra din kommunikation med medarbetarna vid exempelvis utvecklingssamtal och svåra samtal.

I en flygsimulator lär sig piloten att flyga. I vår simulator tränar du dig på att t ex hantera presentationer och svåra samtal. Vilka samtal som är svåra att hantera ser olika ut för olika individer och här får du möjlighet att träna på just det du tycker är mest besvärligt tillsammans med en skådespelare och en coach. Maximal upplevelsebaserad inlärning blir därmed möjlig. Du prövar och gör om tills du känner att du har fått verktyg att hantera samtalet eller situationen. Det blir ”skarpt läge” under pedagogiska former och ofta mycket skratt. Simulator kan användas på de flesta situationer som du vill utvecklas i. Arbetet möjliggör att du får träna på att möta olika personligheter, känslolägen, försvar och mänskliga beteenden.
Omfattning: 1-3 dagar
För att möjliggöra praktiska övningar är deltagarantalet maximerat till 25 personer/grupp.

Processhandledning som arbetsplatsutveckling

Det uppstår ibland små irritationer, meningsskiljaktigheter eller andra klurigheter i vardagen på arbetet. Ibland retar man sig på sina kollegor eller tycker att de inte riktigt lever upp till det som man bör förvänta sig av dem. Detta kan bero på svårigheter i privatlivet eller på arbetsmiljön på arbetet, men det påverkar hur som helst hela arbetsplatsen. Dessa irritationer och meningsskiljaktigheter eskalerar ibland till konflikter som sedan leder till upplevd mobbning, sjukskrivningar och andra svårigheter. Ett sätt att förebygga detta scenario är att erbjuda personalen processhandledning ca 3 tim/månad. På så sätt tas alla de där irritationerna och meningsskiljaktigheterna upp till ytan innan de hunnit bli konflikter. Dessutom mognar arbetsgruppen när den får möjlighet att ventilera, reflektera och ta ansvar för sina farhågor och åsikter. Detta leder till en arbetsgrupp som lever i harmoni med varandra, där meningsskiljaktigheter ses som en naturlig berikande del av arbetsmiljön samt ger utveckling för verksamheten.